Organizace výuky tanečního oboru

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v amatérských i profesionálních souborech, ale i v povolání, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tanců vhodným předpokladem. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři. V souladu s těmito požadavky rozvíjí tanec všestranně taneční techniku a vede ke správnému a vyváženému držení těla, rozvíjí pohybovou koordinaci, zvyšuje celkovou pohyblivost, pěstuje představivost, hudební i prostorové cítění, tvořivost

Přípravná taneční výchova 

Úkolem je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Do PTV jsou přijímáni žáci od 5 -7 let.

I. a II. stupeň základního studia

První stupeň základního studia navštěvují žáci od 7 – 13 let.  Žáci se seznamují s předměty, jako je taneční průprava a taneční praxe. Od 3. ročníku se vyučuje současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe.

Druhý stupeň základního studia navazuje na první, je čtyř letý a určen žákům od 14 do 18 let. Vyučuje se současný, lidový a klasický tanec