Přijímací řízení

Přihláška ke studiu

 • Samotné vyplnění elektronické přihlášky neznamená automaticky přijetí ke vzdělávání. Přihláška je žádostí o přijetí ke studiu.
 • Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání přijímací zkoušky. Řádný termín přijímací zkoušky je vždy na přelomu května a června (viz Kalendář akcí). Pokud podáte přihlášku po tomto termínu, bude Vám e-mailem sdělen náhradní termín.
 • Po vyplnění a odeslání formuláře vám na email přijde potvrzení a vy se dostavte v řádném termínu ke zkouškám. V případě jakýchkoliv obtíží je možné přihlášku vyplnit v den zkoušek na místě.
 • Nezapomeňte, prosím, správně uvést své kontaktní údaje (zejména e-mail).
 • Vyplněnou přihlášku netiskněte. Vytiskneme ji sami a bude připravena v den u příjímacích zkoušek.

Kliknutím na následující odkaz zobrazíte přihlášku, kterou je potřeba vyplnit a odeslat kliknutím na tlačítko „Odeslat“ ve spodní části přihlášky.

Elektronická přihláška 

Přijímací řízení

Do přípravného studia ve všech uměleckých oborech se přijímací zkoušky nekonají. Při zápisu se pouze individuálně /či kolektivně/ ověřují předpoklady ke studiu. Přijímací řízení se koná během měsíce května, dle harmonogramu akcí školy.

Pro přijetí k základnímu studiu platí v jednotlivých oborech následující kritéria:

Hudební obor

Každý uchazeč o základní studium hudebního oboru vykoná krátkou přijímací zkoušku před zkušební komisí (nejméně tříčlennou) v délce cca 10 minut. Zjišťuje se zde stupeň jeho všeobecných předpokladů ke studiu v těchto oblastech:

 • zpěv (interpretace libovolné písně),
 • rozpoznání změn (chyb) ve známé písni,
 • smysl pro rytmus (vytleskání zadaného rytmického útvaru),
 •  intonace (opakování zadaných tónů, přenos tónů do vlastní polohy).

Přípravné studium

 • Doporučený věk pro přípravné studium hudebního oboru I. stupně ZUŠ je od 5 do 7 let.
 • U dětí ve věku 5 – 6 let, navštěvujících MŠ, probíhá výuka 1x týdně v délce 45 min kolektivně (Hudební výchova – sborový zpěv).
 • U dětí ve věku 6 – 7 let, navštěvujících 1. třídu ZŠ, probíhá výuka obvykle 2x týdně po 45 min (HN + Přípravný sborový zpěv, nebo HN + hra na nástroj).

Základní studium

 • Výuka probíhá minimálně 2x týdně. Dle ročníku a studijního zaměření žáci navštěvují individuální výuku např. hry na nástroj či zpěvu, kolektivní výuku předmětů jako Hudební nauka a Kolektivní hudební praxe.

Studijní zaměření přípravného studia, I. a II. stupně základního studia:

 • Hra na akordeon
 • Hra na baryton
 • Hra na bicí nástroje
 • Hra na housle
 • Hra na hoboj
 • Hra na klarinet
 • Hra na klavír
 • Hra na kontrabas
 • Hra na keyboard
 • Hra na lesní roh
 • Hra na příčnou flétnu
 • Hra na saxofon
 • Hra na trombon
 • Hra na trubku
 • Hra na tubu
 • Hra na varhany
 • Hra na violoncello
 • Hra na zobcovou flétnu
 • sólový a sborový zpěv

Výtvarný obor

Hodnocení výsledků přijímacích zkoušek na výtvarný obor má tato kritéria:

 • tvůrčí přínos a osobitost výtvarného projevu uchazeče,
 • úroveň zvládnutí výtvarného jazyka,
 • úroveň zvládnutí výtvarných technik.

Přijímací zkoušky probíhají ve skupině do 15 žáků. Zkouška trvá 60 minut a je složena ze tří částí:

 • motivace a zadání tématu výtvarné činnosti,
 • realizace výtvarné práce dle zadaného tématu,
 • vyhodnocení práce.

Výuka probíhá 1x týdně v rozsahu 3 hodin v základním studiu a 2 hodin na PVO.

Taneční obor

Hodnocení výsledků přijímacích zkoušek na taneční obor má tato kritéria:

 • zdravotní a fyzické předpoklady,
 • rytmus uchazečů – rozpoznání změn hudby (pomalá – rychlá část hudby),
 • vytleskání zadaného rytmického útvaru.

Výuka probíhá 1-2x týdně v rozsahu 2-3 hodin v základním studiu a 2 hodin na PTO.

Hodnocení uchazečů u přijímací zkoušky

Každou oblast přijímací zkoušky hodnotí min. 3 členná komise. Ta ohodnotí každou zkoušenou oblast zvlášť nejméně 0 a nejvíce 10 body. Žák může získat maximálně 30 bodů. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě doporučení zkušební komise a získání celkově minimálně 12 bodů. V závislosti na zvoleném studijním zaměření se zároveň ověří i potřebné fyzické předpoklady uchazeče o studium.

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny nejpozději do 30 dnů ve vstupních prostorách hlavní budovy školy, dále ve vitríně školy (městská tržnice) a na webových stránkách ZUŠ (www.zusck.eu) pod osobním číslem žáka (uvedeno na přihlášce žáka). Přijetí žáka ke studiu dále závisí na volné kapacitě školy u jednotlivých studijních zaměření. Nepřijatí uchazeči mají šanci na přijetí ještě během konce června či září poté, co současní či nově přijatí žáci nepotvrdí svůj nástup ke studiu.

Pořadí rozhodujících předpokladů pro přijetí (vzhledem k plné kapacitě školy):

 1. bodové ohodnocení přijímací komise – míra talentu
 2. potřebná studijní nástrojová zaměření v rámci rozvoje a udržení jednotlivých sekcí
 3. datum podání přihlášky ke studiu
 4. bydliště žáka (preferujeme Červený Kostelec a jeho blízké okolí)
 5. věk žáka

Nástup ke studiu

Přijatí žáci se v prvním týdnu měsíce září dostaví na jednotlivých oborech k domluvě rozvrhu hodin (každý den od 13:00 do 17:00 hodin). Časový harmonogram pro domluvu rozvrhu s jednotlivými učiteli najdete během srpna na našich webových stránkách, včetně dalších důležitých informací o zahájení studia.