Přijímací řízení

Do přípravného studia ve všech uměleckých oborech se přijímací zkoušky nekonají. Při zápisu se pouze individuálně ověřují předpoklady ke studiu. Pro přijetí k základnímu studiu platí v jednotlivých oborech následující kritéria.

Hudební obor

Každý uchazeč o základní studium hudebního oboru vykoná krátkou přijímací zkoušku před zkušební komisí (nejméně tříčlennou) v délce cca 10 minut. Zjišťuje se zde stupeň jeho všeobecných předpokladů ke studiu v těchto oblastech:

 • zpěv (interpretace libovolné písně),
 • rozpoznání změn (chyb) ve známé písni,
 • smysl pro rytmus (vytleskání zadaného rytmického útvaru),
 • intonace (opakování zadaných tónů, přenos tónů do vlastní polohy).

Každou oblast přijímací zkoušky hodnotí komise. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel školy na základě doporučení zkušební komise.  V závislosti na zvoleném studijním zaměření se zároveň ověří i potřebné fyzické předpoklady uchazeče o studium

Výtvarný obor

Hodnocení výsledků přijímacích zkoušek na výtvarný obor má tato kritéria:

 • tvůrčí přínos a osobitost výtvarného projevu uchazeče,
 • úroveň zvládnutí výtvarného jazyka,
 • úroveň zvládnutí výtvarných technik.

Přijímací zkoušky probíhají ve skupině do 15 žáků. Zkouška trvá 60 minut a je složena ze tří částí:

 • motivace a zadání tématu výtvarné činnosti,
 • realizace výtvarné práce dle zadaného tématu,
 • vyhodnocení práce a sdělení výsledků.

Taneční obor

Hodnocení výsledků přijímacích zkoušek na taneční obor má tato kritéria:

 • zdravotní a fyzické předpoklady
 • rytmus uchazečů – rozpoznání změn hudby ( pomalá – rychlá část hudby )
 • vytleskání zadaného rytmického útvaru