Spolky

Spolek rodičů, přátel a dětí při ZUŠ Červený Kostelec

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací. Zastupuje a hájí zájmy dětí a mládeže při Základní umělecké škole v Červeném Kostelci. Zlepšuje podmínky pro uplatnění aktivit ve volném čase dětí a mládeže, podmínky pro vyhledávání talentů a práce s nimi. Podílí se organizačně a finančně na akcích školy, hlavně těch, které přesahují rámec běžné výuky.

Kontakt spolku se školou zajišťuje rada, která se schází přibližně jednou za čtvrtletí.

Předseda spolku: Mgr. Jiří Kábrt
Místopředseda: MgA. Leoš Nývlt
Členy Výboru jsou: Ing. Oluše Gajdošová, Bc. Věra Urbanová, Dagmar Janušová

Z každé schůzky je vypracován zápis, který je zveřejněn na stránkách školy. Na schůzky rady dochází zástupci rodičů jednotlivých souborů z důvodu organizace a financování mimoškolní činnosti ansámblů.

Položky v rozpočtu Spolku:
Hudební obor

 • mimoškolní činnost – zájezdy (koncerty)
 • soustředění – příspěvky na ubytování, program, dopravu
 • pořízení nových kostýmů
 • úhrada pronájmu prostor pro koncerty

 

Výtvarný obor

 • mimoškolní činnost – zájezdy (výstavy, tematické programy)
 • příspěvek na nadstandardní vybavení učebny, pomůcek pro výuku, výstavních potřeb
 • úhrada pronájmu prostor pro výstavy

 

Taneční obor

 • mimoškolní činnost – zájezdy (taneční programy)
 • soustředění – příspěvky na ubytování, program, dopravu
 • pořízení nových kostýmů
 • úhrada pronájmu prostor pro vystoupení

Spolek DPS Červánek a Jitřenka

 • vlastní finanční zdroje (Městský úřad ČK, Krajský úřad HK, drobní sponzoři, …)
 • financování vlastních projektů (koncerty, soustředění, zájezdy, CD,…)

 

Pokladna spolku „SRPDŠ při ZUŠ“:

 • úhrada nákladů na soutěže (účastnické poplatky), částečně – cestovné, ubytování
 • příspěvky na reprezentaci školy (CD, reklamní materiály, občerstvení)
 • příspěvky na organizaci soutěží a přehlídek (školních, okresních, krajských)
 • příspěvek na nadstandardní vybavení školy
 • úhrada květin a dárků pro absolventy všech oborů
 • úhrada pronájmů koncertních síní (u akcí, pořádaných celoškolně aj.)
 • úhrada mezd a cestovného umělců, porotců, hostů, účastnících se akcí školy
 • podpora výjimečných talentů (mezinárodní kurzy a školení)

 

Všechny úhrady probíhají po předložení řádného jmenného seznamu účastníků a vyúčtování dané akce

Veškeré doklady je nutné předat nejpozději do 7 dnů po ukončení v kanceláři školy, v případě nepřítomnosti panu řediteli školy.

Příjmy do pokladny:

 • členské příspěvky rodičů
 • vstupné z vystoupení a koncertů
 • drobní sponzoři – partneři projektu
 • získání grantu – Město ČK, Krajský úřad HK, MŠMT aj.

 

Základním příjmem spolku jsou členské příspěvky rodičů. Platí zásada, že pokud dítě navštěvuje více oborů / více studijních zaměření na HO /, platí v každém oboru / zaměření / 50,- Kč.

 

Vstupné z vystoupení a koncertů:

 • pokud se jedná o celoškolní akce, výtěžek jde do pokladny spolku

 

Projekty, dary, dotace:

 • částka je rozdělena do oborů nebo potřeb Společnosti v daném období

 

 

Spolek Červánek a Jitřenka

Členové výboru:

 • Eva Kubečková DiS. – předseda
 • Bc. Bejrová Bohumila
 • Monika Volhejnová
 • Ing. Magda Chrástková
 • Hana Dvořáková
 • Michaela Jiránková